Krakout — 1

Name Round Score
Igorek 9 2000
Rafael 8 1930
Gifs 7 1830
Mala 6 1640
Papa 5 1600